โรงเรียนบ้านป่าตึง

หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

313392126_503265945151623_8756854422809878545_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

nopic (1)

นางสาวกุลชา นามอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึง
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าตึง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ปัจจุบันเลขที่ 143 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา อยู่ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย 256

มีอาคารสิ่งก่อสร้างดังนี้

1. อาคารเรียนแบบพ.ย.02 /4 ขนาด 8 ห้องเรียนสร้างปี พ.ศ. 2515 จำนวน 1 หลัง

2. อาคารเรียน แบบป.1 ข ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ. 2522 จำนวน 1 หลัง

3. อาคารเรียนประชาร่วมใจ สร้างปี พ.ศ. 2555 จำนวน 1 หลัง

4. อาคารอเนกประสงค์ สปช. 201/26 สร้างปี 2526 จำนวน 1 หลัง

5. ส้วม พ.ย. 06/24 สร้างปี 2524 (5 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะชาย 1 ที่) จำนวน 1 หลัง

6. ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี 2526 (5 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง

7. ส้วม สปช. 601/26 สร้างปี 2526 (2 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง

8. ถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

9. ถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

10. ถังเก็บนำฝนซีเมนต์ ฝ.30 (พิเศษ) สร้างปี 2529 จำนวน 4 ถัง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนบ้านป่าตึง มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับสังคมและประชาคมอาเซียน อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ค้นคว้า
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข